Om UNI Matematik

UNI Matematik indeholder en struktureret og gennemarbejdet metode, hvor fælles arbejde veksler med individuelt arbejde. Gennem introduktioner i billedserier, gennemgange og parøvelser øges forståelsen af stoffet og fører til overvejelser og diskussioner, der udvikler elevernes evner.

Hvis du ønsker det, har du hele materialet fra 0.-3. klasse til rådighed, så du hurtigt kan finde frem til det eleverne skal arbejde med. Det sparer din tid og forenkler din individualisering af undervisningen.
UNI Matematik består af en elevdel og en lærerdel.
Her kan du se, hvad de forskellige dele indeholder.

Lærerdelen

I lærerdelen kan du forberede klassens arbejde og følge op på, hvordan det er gået. Du udvælger og fordeler det materiale, som klassen skal arbejde med og får informationer om elevernes resultater.
I UNI Matematik har du adgang til alt materiale fra 0.-3. klasse. Derfor kan du nemt tilpasse undervisningsniveauet til klassen og de enkelte elever. Du finder hurtigt rundt i materialet ved at sortere efter klassetrin og/eller områder i Fælles Mål. Når du har fundet, det du ønsker, tildeler du faglige områder og delområder til alle, grupper eller til enkelte elever.
Når eleverne har været igennem øvelserne, får du et tydeligt billede af deres resultater. Du ser hele klassen og du kan også gå tættere på enkelte elever. Det er hurtigt at sætte ind og udvælge øvelser, som kan bringe eleven videre.
Der er udførlig vejledning til læreren. Til hver øvelse er der en beskrivelse med instruktioner og tips. Der er også anvisninger til læreren med forklaringer på metoden og pædagogiske tanker bag materialet.
Har du spørgsmål eller behøver du hjælp, kan du nemt komme i kontakt med os gennem supporten. Der kan du også stille forslag og komme med ønsker.
 • Tillgång till allt
  • I Upptäck Mera Matte har du hela tiden tillgång till allt material för årskurs 1-3. Det gör att du enkelt kan anpassa nivån utifrån klassen och enskilda elever. Du hittar lätt bland materialet genom att sortera utifrån årskurs och/eller läroplansrubrik. När du hittat det du söker delar du enkelt ut det till alla eller några elever.
 • Se resultat och sätt in rätt åtgärd
  • När eleverna har arbetat med det du delat ut, visas en tydlig översikt med elevernas resultat. Du ser hela klassen, men kan också titta närmare på enskilda elever. Det är lätt att sätta in en åtgärd genom att välja ut övningar som kan hjälpa eleven vidare.
 • Lärarhandledning
  • Till Upptäck Mera Matte finns en utförlig lärarhandledning. Varje övning har en beskrivning med instruktioner och tips. Det finns också läraranvisningar där metoden och de pedagogiska tankarna bakom materialet förklaras.
 • Support
  • Om du har frågor eller behöver hjälp, kommer du lätt i kontakt med oss via supporten. Här kan du även komma med önskemål.
om-1
metodbeskrivning-dk

Metoden

UNI Matematik indeholder en gennemtænkt metode, som bygger på Fælles Mål og undervisningserfaringer. Forskning i læring og brug af digitale løsninger er også vigtige elementer i udviklingen af undervisningsmaterialet.

Arbejdsgangene skifter mellem øvelser, som er fælles og øvelser som er individuelle – hvilket er centralt for indlæringen. I det individuelle arbejde er der fokus på træning af færdigheder, som bagefter anvendes i de fælles øvelser for at udvikle de matematiske evner i samspil med andre.

UNI Matematik er inddelt i faglige områder, der kaldes blokke, som bedst kan sammenlignes med et kapitel i en bog. En blok består af flere delområder. Hvert delområde indeholder de samme elementer:

 • Mål
 • Introduktion med billedserier
 • Gennemgange
 • Individuelle øvelser
 • Udfordringer
 • Parøvelser

Mål, introduktion og gennemgang bruges i fællesskab og introducerer og øver det matematiske delområde og de begreber, der hører til. Derefter arbejder eleverne hver for sig med selvrettende øvelser, som er pædagogisk tilrettelagt fra konkret til abstrakt. Udfordringerne består af lidt sværere øvelser, som kræver at eleven tænker sig om en ekstra gang.

 

Elevdelen

I elevdelen vises de blokke, som du har delt ud til eleven. Hver blok består af opgaver, som I kan arbejde med i fællesskab og individuelt.
Der er opstillet tydeligere mål for hvert eneste delområde. Målene bliver præsenteret både i tekst og billeder, så eleven kan tage del i dem.
For at eleverne kan opleve matematik i anvendelse, introduceres hvert delområde med en billedserie. Serien skaber diskussioner om spørgsmål, som vækker interesse for det, der skal øves senere.
Til hver fase i delområderne er der et antal gennemgange, der svarer til de øvelser eleverne senere arbejder med individuelt. Her kan du som lærer gennemgå og forklare matematiske delområder og begreber. I kan også træne i fællesskab, så alle elever forstår det, de selv skal øve bagefter. Elevøvelserne er opbygget pædagogisk med progression fra konkret til abstrakt. Talesyntese er tilgængelig for de elever, der har brug for det. Når eleverne er færdige med de grundlæggende øvelser bliver udfordringen åbnet med opgaver, hvor eleverne skal tænke sig ekstra godt om.
Parøvelserne medfører livligere diskussioner om forskellige matematiske problemer. I starter fælles, så alle har forstået opgaven. Derefter arbejder eleverne sammen to og to om at løse opgaven. Øvelserne er bygget op, så eleverne kan prøve sig frem til et svar. I runder af med at tale sammen, om det eleverne har fundet ud af og hvilke strategier de har anvendt.
 • Mål
  • Varje moment som ska övas har tydligt uppsatta mål. Målen presenteras i både text och bild för att eleven ska kunna ta del av dem.
 • Serie
  • För att eleverna ska få se matematiken användas i ett sammanhang, introduceras varje moment med en serie. I serien finns frågor att diskutera kring som väcker intresset för det som sedan ska övas.
 • Genomgångar och elevövningar
  • Till varje del finns ett antal genomgångar som är direkt kopplade till de övningar eleverna sedan arbetar med enskilt. Här kan du som lärare gå igenom och förklara matematiska moment och begrepp. Ni kan också träna gemensamt, så att alla elever har förståelse för det som de sedan själva ska öva på. Elevövningarna är pedagogiskt uppbyggda från konkret till abstrakt. Talsyntes och bildstöd finns för de elever som behöver. När eleverna avslutat de grundläggande övningarna, tänds utmaningen upp. Här finns uppgifter som eleven får tänka till lite extra för att lösa.
 • Parövningar
  • Parövningarna leder till spännande diskussioner kring olika matematiska problem. Ni inleder gemensamt så att alla förstår uppgiften. Därefter samarbetar eleverna parvis kring lösningen. Övningarna är uppbyggda så att eleverna kan pröva sig fram till svaret. Ni avslutar med att samtala om vad eleverna kommit fram till och vilka strategier de använt.
ipad-air

Udviklingen af UNI Matematik er baseret på:

 • Fælles og individuelt arbejde
  • Variationen mellem fælles og individuelt arbejde er centralt i indlæringen. I introduktionerne og gennemgangene åbnes der mulighed for fælles diskussioner og forklaring af matematiske områder. Her trænes også vigtige begreber. Eleven arbejder derefter alene i pædagogisk opbyggede øvelser, der går fra det konkrete til det abstrakte. I parøvelserne diskuterer eleverne sammen de matematiske problemer.
 • Færdigheder og evner
  • For at eleven skal kunne udvikle sine evner, kræves det også, at eleven øver sine færdigheder i matematik. I UNI Matematik trænes færdighederne først og fremmest i de individuelle øvelser. I fællesområderne kan eleven derefter i samarbejde med andre elever og bruge deres færdigheder og udvikle evnerne.
 • Vække interesse og øge forståelsen
  • I UNI Matematik findes mange spændende temaer med inspirerende illustrationer, som skal være med til at vække elevernes interesse.
 • Har lyst til matematikken
  • Tanken med UNI Matematik er, at eleven skal opdage og blive interesseret i matematikken omkring sig. Øvelserne med robotterne inspirerer til at se matematikken i hverdagen og at opdage mere om tal og forskellige måder at tænke og regne på.
 • Matematik i virkeligheden
  • For at eleverne skal føle sig motiverede, er det vigtigt at se, hvordan det, der skal indlæres, anvendes i virkeligheden. Derfor er mange opgaver i UNI Matematik koblet til situationer, som eleverne kan relatere sig til. Et eksempel på dette er introduktionerne, hvor robotterne præsenteres for et problem, der skal løses ved hjælp af matematik. Her er der mulighed for at diskutere, hvordan matematik kan anvendes og hvilke strategier de findes.
 • Problemløsning
  • Problemløsning er et centralt indslag i Fælles mål og i UNI Matematik. I hvert faglige område findes øvelser, hvor eleven løser problemer alene eller sammen med andre. Der lægges stor vægt på, at samtaler varieres ved at eleverne selv prøver og diskuterer. På den måde kan eleverne tage del i, hvordan andre tænker og opsamle ideer om mere strukturerede anvendelige metoder.

Prova läromedlet gratis i 30 dagar

Skaffa dig ett testkonto idag och prova Upptäck Mera Matte gratis. Du får tillgång till allt material online och kan prova själv eller tillsammans med dina elever.

Beställ Upptäck Mera Matte

Beställ idag och få tillgång till mer än 1 000 elevövningar, 200 genomgångar samt en mängd serier och parövningar för åk 1-3.